To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Design językiem Biznesu 2018 | Dopasuj biznes do potrzeb wnuków! Jakie narzędzia wykorzystać
już niedostępne 30,00 zł -

scroll down for English version

* warsztaty w j. angielskim

Dopasuj biznes do potrzeb wnuków! Jakie narzędzia wykorzystać by zwykły biznes stał się dobry dla naszego otoczenia?


Biznes wraz z innymi sektorami społeczeństwa budzi się w nowej rzeczywistości. Jeśli nie jest częścią tworzenia rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju - to jest częścią tego problemu. Przedsiębiorstwa podejmują się wyzwania przekształcenia swoich przedsięwzięć z konwencjonalnego, zwykłego biznesu na "biznes na dobre", nie tracąc jednocześnie podstawowego celu generowania zysku. Odkrywają, że zwracanie uwagi na społeczeństwo i środowisko wraz z długowieczność finansową jest kluczowe dla budowania reputacji, docierania do nowych odbiorców i pomaga w zabezpieczeniu biznesu dla przyszłych pokoleń. Podczas tych warsztatów dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób Twoja firma może pomóc w powstrzymaniu zmian klimatycznych i nierówności, nadchodzących (gorących) tematach społecznych i środowiskowych oraz jak to wszystko może prowadzić do nowych możliwości biznesowych. Dowiesz się również, jak rozpocząć analizę cyklu życia, zidentyfikować i zneutralizować ryzyko oraz wykorzystać zrównoważony rozwój jako siłę innowacji i radzenia sobie z własną firmą.


prowadząca: Evelina Lundqvist (SE/AT)

Evelina Lundqvist jest konsultantem społecznym i nagradzanym przedsiębiorcą społecznym. Lub jak to ujęła - inwestora czasu i wspaniałości. Prowadzi swoją kreatywną i zrównoważoną agencję The Good Tribe w Szwecji i Austrii. Misją Eveliny jest tworzenie zmian na styku zrównoważonego rozwoju i kreatywności w sektorze prywatnym i publicznym oraz w społeczeństwie obywatelskim. Po drodze buduje społeczności, podnosi świadomość i wyposaża ludzi i organizacje, aby odejść od "zwykłego biznesu" do "biznesu na dobre". Współpracuje z klientami takimi jak IKEA i Caritas oraz z gminami Östersund, Sztokholm, Botkyrka i Graz. Ponadto Evelina jest współzałożycielką wielu przedsięwzięć na przestrzeni lat. Obecnie Evelina skupia się na prawach człowieka i demokracji, jej najnowszym przedsięwzięciem jest Antirumours Sweden. Evelina posiada tytuł MBA z etyki biznesu i CSR w Danube Business School w Krems w Austrii.


GDD2018* workshop in English

Business fit for our grandchildren! — Tools for transforming "business as usual" into "business for good"

Business along with other sectors of society are waking up to a new reality. If they're not part of creating solutions for sustainable development — they are the problem. Businesses are taking on the challenge of transforming their ventures from conventional "business as usual" to "business for good" while still making money. They're discovering that paying attention to social and environmental impact alongside financial longevity is key to building reputation, reaching out to new audiences and helping to secure the business for future generations. In this workshop you'll learn more about how helping stop climate change, inequality and other imminent social and environmental topics can lead to new business opportunities. You'll learn how to start a life cycle analysis, identify and defuse risks and use sustainable development as a force for innovation and doing good with your business.


ekspert: Evelina Lundqvist (SE/AT)

Evelina Lundqvist is a social business consultant and an award winning social entrepreneur. Or as she likes to put it — an investor of time and awesomeness. She runs her creativity and sustainability agency, The Good Tribe out of Sweden and Austria. Evelina's mission is to create change at the intersection of sustainable development and creativity in the private and public sectors, and civil society. Along the way she builds communities, raises awareness and equips people and organisations to take a leap away from "business as usual" to "business for good". She works together with clients such as IKEA and Caritas and the municipalities of Östersund, Stockholm, Botkyrka and Graz. Moreover Evelina has co-founded numerous ventures over the years. As Evelina is currently taking a stronger interest in human rights and democracy, her latest venture is Antirumours Sweden. Evelina holds a MBA in Business Ethics and CSR from Danube Business School in Krems, Austria.

GDD2018

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia